ហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថា Facebook គឺជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំ?

0

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្ដាញ Facebook មានការរីកចម្រើនលើស​ ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្ដាញអ្វីៗទាំងអស់ នៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះ។ តើហេតុអ្វីបានជា Facebook មានឥទ្ធិពលក្នុងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម?

1/ Facebook មានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាងបណ្ដាញសង្គមនានានៅទូទាំងសកលលោក ដែលគិតត្រឹមដើមខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ2017 ចំនួនអ្នកប្រើ Facebook បានកើនដល់ 1,8ពាន់លាននាក់ ស្មើនឹង1/7នៃប្រជាជនទូទាំងពិភពលោក។

2/ ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្ដាញ Facebook ចំណាយលុយតិច ប៉ុន្តែទទួលបានផលច្រើន មានន័យថា មានមនុស្សបានឃើញការផ្សព្វផ្សាយច្រើនជាងការផ្សព្វផ្សាយតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេង។

3/ ម្ចាស់ផលិតផល ឬសេវាកម្ម ប្រើប្រាស់មុខងារ Facebook Live ដើម្បីបង្ហាញនូវផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួនទៅកាន់អតិថិជនបានដោយផ្ទាល់ និងងាយស្រួល ជាពិសេសគឺការឆ្លើយឆ្លងនូវសំណួរផ្សេងៗទាក់ទងនឹងផលិតផល ឬសេវាកម្ម។

4/ ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺអនុញ្ញាតឱ្យម្ចាស់ផលិតផល ឬសេវាកម្ម ធ្វើការជ្រើសរើសអតិថិជនចំគោលដៅ ដូច្នេះគឺកាន់តែធ្វើឱ្យការផ្សព្វផ្សាយមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំង។

5/ ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈ Facebook គឺមិនតម្រូវឱ្យម្ចាស់ផលិតផល ឬសេវាកម្ម សិក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រនោះទេ ផ្ទុយទៅវិញគឺឱ្យតែចេះប្រើ Facebook គឺអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាន៕

ចែករំលែក