រថយន្ត Land Rover Vouge​ ឆ្នាំ2014 លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

June 13, 2018​ ម៉ោង 3:11 pm

• Model: Land Rover Vouge, Year: 2014
• Price: $109,800
• Color: Black
• Engine: V6 3.0L, Diesel
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED129-01