រថយន្ត Lexus LX400h​ ឆ្នាំ2006 លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ

June 13, 2018​ ម៉ោង 4:08 pm

• Model: Lexus LX400h, Year: 2006
• Price: $36,000 (Installment)
• Color: Gold
• Engine: V6 3.0L, Fuel: Gasoline
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED129-06