រថយន្ត Lexus GX470​ ឆ្នាំ2003 លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ

June 13, 2018​ ម៉ោង 4:25 pm

• Model: Lexus GX470, Year: 2003
• Price: $36,500 (Installment)
• Color: White
• Engine: V8 4.7L, Fuel: Gasoline
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED129-02