រថយន្ត Land Cruiser GX.R​ ឆ្នាំ2013 លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

June 13, 2018​ ម៉ោង 4:31 pm

• Model: Land Cruiser GX.R, Year: 2013
• Price: $87,000
• Color: White
• Engine: V6, Fuel: Gasoline
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED129-07