រថយន្ត Sienna​ ឆ្នាំ2004 លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

June 14, 2018​ ម៉ោង 2:33 pm

• Model: Sienna, Year: 2004
• Price: $27,000 (Installment)
• Color: White
• Engine: V6 3.3L, Fuel: Gasoline
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED129-16