រថយន្ត Toyota Prius​ ឆ្នាំ2005 លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ

June 14, 2018​ ម៉ោង 2:39 pm

• Model​​   : Toyota Prius, Year: 2005
• Price    : $11,300
• Color   : Gold
• Engine: 1.5L
• Tel      : 069 327 305
­• Code  : AED129-03