រថយន្ត TUNDRA​ ឆ្នាំ2007 លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

June 14, 2018​ ម៉ោង 2:45 pm

• Model    : TUNDRA, Year: 2007
• Price     : $31,000 (Installment)
• Color    : Gold (Limited)
• Engine  : V8 5.7L, Fuel: Gasoline
• Tel       : 069 327 305
­• Code    : AED129-08