រថយន្ត TUNDRA​ ឆ្នាំ2007 លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

0

• Model    : TUNDRA, Year: 2007
• Price     : $31,000 (Installment)
• Color    : Gold (Limited)
• Engine  : V8 5.7L, Fuel: Gasoline
• Tel       : 069 327 305
­• Code    : AED129-08

ចែករំលែក