រថយន្ត​ Toyota Harrier​ ឆ្នាំ2015 លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

0

• Model: Toyota Harrier, Year: 2015
• Price: $63,000
• Color: White
• Engine: V4 2.0L
• Tel: 069 327 305
• Code: AED129-13

ចែករំលែក