រថយន្ត​ Lexus RX200T F-Sport​ ឆ្នាំ2018 លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

0

• Model: Lexus RX200T F-Sport, Year: 2018
• Price: $112,000
• Color: White
• Engine: V4 2.0, Fuel: Gasoline
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED129-17

ចែករំលែក