រថយន្ត Toyota Scion​ ឆ្នាំ2004 លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

0

• Model    : Toyota Scion, Year: 2004
• Price     : $11,500 (Installment)
• Color    : Gold
• Engine  : 1.5L
• Tel        : 069 327 305
­• Code     : AED129-04

ចែករំលែក