រថយន្ត​ Toyota Prius​ ឆ្នាំ2005 លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

0

• Model: Toyota Prius, Year: 2005
• Price: $12,200 (Installment)
• Color: Silver
• Engine: 1.5L , Fuel: Gasoline
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED129-09

ចែករំលែក