រថយន្ត​ Lexus RX300 ឆ្នាំ2001 លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

June 15, 2018​ ម៉ោង 2:37 pm

• Model: Lexus RX300, Year: 2001
• Price: $16,000
• Color: Gold
• Engine: 3.0L
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED129-14