រថយន្ត​ Lexus RX300​ ឆ្នាំ2002 លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ

June 15, 2018​ ម៉ោង 2:45 pm

• Model: Lexus RX300, Year: 2002
• Price: $19,000 (Installment)
• Color: White
• Engine: V6 3.0L
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED129-18