រថយន្ត​ Toyota Prius​ ឆ្នាំ2004 លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

June 15, 2018​ ម៉ោង 2:51 pm

• Model: Toyota Prius, Year: 2004
• Price: $11,500 (Installment)
• Color: Silver
• Engine: 1.5L , Fuel: Gasoline
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED129-05