រថយន្ត​ CAMRY ឆ្នាំ2002 លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ

June 15, 2018​ ម៉ោង 2:56 pm

• Model: CAMRY, Year: 2002
• Price: $12,200 (Installment)
• Color: White
• Engine: V4 2.4L, Fuel: Gasoline
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED129-10