រថយន្ត​ Toyota Highlander​ ឆ្នាំ2003 លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

June 15, 2018​ ម៉ោង 3:00 pm

• Model: Toyota Highlander, Year: 2003
• Price: $20,500 (Installment)
• Color: Gold(Limited)
• Engine: V6 3.0, Fuel: Gasoline
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED129-15