រថយន្ត​ Land Cruiser GX.R​ ឆ្នាំ2009 លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

June 15, 2018​ ម៉ោង 3:03 pm

• Model: Land Cruiser GX.R, Year: 2009
• Price: $64,500
• Color: Gold
• Engine: V6, Fuel: Gasoline
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED129-19