ម៉ូតូ Honda PCX ថ្មី​ឆ្នាំ2017 លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ

June 22, 2018​ ម៉ោង 2:55 pm

• Model ​​  : Honda PCX (New)
• Color    : White
• Year     : 2017
• Price Around : 3,350$
• Tel       : 069 327 305
­• Code    : AED130-20