ម៉ូតូ Honda ZoomerX​ ថ្មីឆ្នាំ2017លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

June 22, 2018​ ម៉ោង 3:27 pm

• Model : Honda ZoomerX (New)
• Color : Blue + Orange
• Year : 2017
• Price Around : 2,000$
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED130-26