ម៉ូតូ Honda Scoopy i ឆ្នាំ2019សម្រាប់លក់

June 22, 2018​ ម៉ោង 3:31 pm

• Model : Honda Scoopy i
• Color : White
• Year : 2019
• Price Around : 2,450$
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED130-32