ម៉ូតូ Honda Zoomer X ឆ្នាំ2016លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ

June 22, 2018​ ម៉ោង 3:37 pm

• Model : Honda Zoomer X
• Color : White
• Year : 2016
• Price Around : 1,600$
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED130-38