ម៉ូតូ Honda Dream ថ្មីឆ្នាំ2018លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

June 22, 2018​ ម៉ោង 4:02 pm

• Model : Honda Dream (New)
• Color : Black
• Year : 2018
• Price Around : 1,980$
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED130-33