ម៉ូតូ Suzuki Let’s ថ្មីឆ្នាំ2018សម្រាប់លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

June 26, 2018​ ម៉ោង 2:39 pm

• Model : Suzuki Let’s (New)
• Color : White – Blue
• Year : 2018
• Price Around : 1,900$
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED130-34