ម៉ូតូ YAMAHA Grand Filano ថ្មីឆ្នាំ2017សម្រាប់លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ

June 26, 2018​ ម៉ោង 2:46 pm

• Model : YAMAHA Grand Filano (New)
• Color : Lineup-Red
• Year : 2017
• Price Around : 2,050$
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED130-40