ម៉ូតូ HONDA SCOOPY ថ្មីឆ្នាំ2018សម្រាប់លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

June 26, 2018​ ម៉ោង 3:01 pm

• Model : HONDA SCOOPY (New)
• Color : White
• Year : 2018
• Price Around : 2,150$
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED130-23