ម៉ូតូ Yamaha Q-Bix​ ឆ្នាំ2017សម្រាប់លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

June 26, 2018​ ម៉ោង 3:06 pm

• Model : Yamaha Q-Bix
• Color : Black
• Year : 2017
• Price Around : 2,480$
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED130-29