ម៉ូតូ Suzuki Nex​ ថ្មីឆ្នាំ2018លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ

June 26, 2018​ ម៉ោង 3:11 pm

• Model : Suzuki Nex (New)
• Color : Gold
• Year : 2018
• Price Around : 1,800$
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED130-35