ម៉ូតូ Honda Zoomer X ឆ្នាំ2017សម្រាប់លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

June 26, 2018​ ម៉ោង 3:18 pm
Zoomer X 2017 specs 1354 X 1080 - Auto Car Update

• Model : Honda Zoomer X
• Color : White + Orange
• Year : 2017
• Price Around : 1,750$
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED130-24