ម៉ូតូ YAMAHA Janus ថ្មីឆ្នាំ2018លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

June 26, 2018​ ម៉ោង 3:35 pm

• Model : YAMAHA Janus (New)
• Color : Pink
• Year : 2018
• Price Around : 1,650$
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED130-36