ម៉ូតូ Honda Today ឆ្នាំ2006សម្រាប់លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

June 26, 2018​ ម៉ោង 3:45 pm

• Model : Honda Today
• Color : Light Blue
• Year : 2006
• Price Around : 500$
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED130-37