ម៉ូតូ HONDA SCOOPY ឆ្នាំ2013សម្រាប់លក់ក្នុងតម្លៃពិសេស

June 26, 2018​ ម៉ោង 3:49 pm

• Model : HONDA SCOOPY
• Color : White
• Year : 2013
• Price Around : 1,350$
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED130-31