ម៉ូតូ HONDA Click ថ្មីឆ្នាំ2017លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ

June 26, 2018​ ម៉ោង 3:55 pm

• Model : HONDA Click (New)
• Color : White
• Year : 2017
• Price Around : 2,330$
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED130-25