ម៉ូតូ Honda Zoomer X ថ្មីឆ្នាំ2018លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យ

June 26, 2018​ ម៉ោង 3:57 pm

• Model : Honda Zoomer X
• Color : White + Red
• Year : 2018
• Price Around : 2,200$
• Tel: 069 327 305
­• Code: AED130-43