ផ្ទះជួលនៅខណ្ឌប្រាំពីរមករាមានតម្លៃសមរម្យ

June 12, 2018​ ម៉ោង 3:39 pm

– Location: Khan 7 Makara Phnom Penh.
– Height: 2 Floors
– Room: 4
– Rent: $1,700/Month
– Phone: 095 610 111
– Code: RCBR129-09