អាផាតមិនថ្មីសម្រាប់ជួលមានទីតាំងនៅខណ្ឌដូនពេញ

June 12, 2018​ ម៉ោង 4:01 pm

– Location: Khan Daun Penh
– Room1 Size: 68sqm, Rent:$800-$1,200/Month
– Room2 Size: 112sqm, Rent:$1,400-$2,200/Month
– Phone: 095 610 111
– Code: RCBR129-06