ផ្ទះសម្រាប់ជួលមានតម្លៃសមរម្យ

June 12, 2018​ ម៉ោង 4:08 pm

– Location: Mao Tse Toung Boulevard(245)
– Size: 8m x 22m
– Height: 3 Floors
– Rent: $5,500/Month
– Phone: 095 610 111
– Code: RCBR129-02