ខុនដូសម្រាប់ជួល ឬ​​ លក់មានតម្លៃសមរម្យ

June 12, 2018​ ម៉ោង 4:19 pm

– Location: Sangkat Boeung KengKang1
– One Room : 45 sqm, Rent: $900/Month (Sale: $165,000)
– Two Room : 71 sqm, Rent: $1,400/Month, Sale:$32,000, (Hieght : 18floors)
– Phone: 095 610 111- Code: RCBR129-11