ដីសម្រាប់ជួល

June 12, 2018​ ម៉ោង 4:27 pm

– Location: Street Chea Sim
– Land Size: 3000 sqm
– Price: $3,500/Month
– Phone: 095 610 111
– Code: RCBR129-10