ដីលក់មានទីតាំងល្អតម្លៃសមរម្យ

0

– Location: Prek Lvea Village, (Road 10 M)
– Land size: 11m x 34m
– Price: $80,000
– Phone: 095 610 111
– Code: RCBR129-13

ចែករំលែក