ដីសម្រាប់លក់មានតម្លៃសមរម្យ

0

– Location: Prek Ampil Village, Road: 10m
– Land size: 15m x 130m
– Price: $90,000
– Phone: 095 610 111
– Code: RCBR129-07

ចែករំលែក