ដីលក់មានទីតាំងនៅស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល

June 13, 2018​ ម៉ោង 2:31 pm

– Location: Prek Ta kov Village, Ksach Kondal
– Land size: 14m x 28m
– Price: $90,000
– Phone: 095 610 111
– Code: RCBR129-03