ខុនដូសម្រាប់ជួលមានទីតាំងនៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់

0

– Location: Sangkat Tonle Basak
– Have one room, two room, three room
– Rent: $3,500/Month, (Hieght:40floors)
– Phone: 095 610 111
– Code: RCBR129-08

ចែករំលែក