ដីសម្រាប់ជួលមានទីតាំងនៅផ្លូវ 2004

June 13, 2018​ ម៉ោង 2:50 pm

– Location: Street 2004
– Land Size: 30m x 80m
– Price: $6,000/Month
– Phone: 095 610 111
– Code: RCBR129-12