ផ្ទះវីឡាសម្រាប់ជួលមានតម្លៃសមរម្យ

June 13, 2018​ ម៉ោង 2:54 pm

– Location: Sangkat Boeung KengKang1
– Land Size: 18m x 28m, (Room: 6, Bathroom:6)
– Price: $3,500/Month, (Parking:3-4)
– Phone: 095 610 111
– Code: RCBR129-04