កម្មវិធី ASEAN Data Science Explorers ផ្ដល់ឱកាសថ្មីយុវជនអាស៊ាន

May 10, 2018​ ម៉ោង 11:28 am

ក្រោយសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន​បានចាប់ផ្តើមកាលពីដើមឆ្នាំ2015មក សហគមន៍អាស៊ាន (ASEAN) បានជំរុញឱ្យមានការទំនាក់ទំនងកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងចំណោមប្រជាជន​នៃប្រទេសទាំង 10តាមរយៈកម្មវិធីនានាពាក់ព័ន្ធនឹង​ការអប់រំ វិទ្យាសាស្រ្ត និង​វប្បធម៌ជាដើម។

នាពេលថ្មីៗនេះកម្មវិធី ASEAN Data Science Explorers (ADSE) ដែលជា​កម្មវិធីមួយរៀបចំឡើង​ដើម្បីលើកកម្ពស់​ការយល់ដឹងពីសហគមន៍​អាស៊ាន​ក្នុងចំណោម​យុវជន​វ័យក្មេង​តាមរយៈ​ការធ្វើសកម្មភាពអក្ខរកម្ម​ឌីជីថល បានប្រកាសបើកឱ្យបេក្ខជន​ដែលជាសិស្ស-និស្សិតមកពីប្រទេស​សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់​ចូលរួមដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅប្រទេសសិង្ហបុរី​។

សម្រាប់លក្ខខណ្ឌ​គឺ បេក្ខជន​ចាំបាច់ត្រូវតែជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃប្រទេសទាំង10 នៅអាស៊ាន និងជាសិស្សដែលសិក្សាពេញម៉ោង​នៅក្នុងសាលានៅប្រទេស​ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ បេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅ។

សម្រាប់អ្នកឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ នឹងត្រូវចូលរួម​ក្នុងកម្មវិធី ASEAN FACE OFF នៅថ្ងៃទី25 ខែតុលាឆ្នាំ2018 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងថវិកាប្រមាណ 3,600អឺរូ និងពានរង្វាន់មួយ។

បេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវដាក់ពាក្យឱ្យបានមុនថ្ងៃទី23 ខែឧសភា ឆ្នាំ2018 តាមរយៈគេហទំព័រ  https:/​/ww​w.​aseandse.org/register ហើយឯកសារទាំងអស់ដែលត្រូវបំពេញ គឺត្រូវសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស៕