ឱកាសល្អសម្រាប់​យុវជនខ្មែរដែលចង់បម្រើការងារនៅលេខាធិការដ្ឋាន​អង្គការសហប្រជាជាតិ

July 9, 2018​ ម៉ោង 1:32 pm

ក្លាយជា​អ្នកជំនាញម្នាក់នៅក្នុងស្ថាប័ន​អន្តរជាតិសំខាន់ៗ​ជា​ក្តីស្រមៃធំមួយរបស់​យុវជន​កម្ពុជា​មួយចំនួន​ដែលកំពុងសិក្សា ឬធ្វើការងារ​លើវិស័យ​សង្គម​នៅកម្ពុជា។

នាពេលនេះឱកាសល្អបានមកដល់ហើយសម្រាប់អ្នកចង់បម្រើការងារជា​មន្ត្រីជំនាញវ័យក្មេង​បម្រើការងារនៅ​លេខាធិការដ្ឋាន​អង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈកម្មវិធី (Young Professionals Programme-YPP)។ ក្នុងនោះយុវជនកម្ពុជា​ក៏អាចមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបណ្តាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកផងដែរ។

ជាលក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់បេក្ខជនប្រឡងគឺចាំបាច់ជាបេក្ខជន​នៃប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ មានសញ្ញាបត្រ​បរិញ្ញាបត្រ ឬសញ្ញាបត្រ​មានតម្លៃស្មើដែលទាក់ទងនឹងការងារស្នើសុំ។ បេក្ខជនចាំបាច់ត្រូវមានអាយុតិចជាង 32ឆ្នាំ ឬជាអ្នកកើតនៅក្រោយថ្ងៃទី1 ខែមេសា ឆ្នាំ1986 និងមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស និងបារាំងច្បាស់លាស់។

បេក្ខជន​ចាំបាច់ដាក់ពាក្យ​តាម​ Online ក្នុងគេហទំព័រ https://careers.un.org/yppចាប់ពីខែឧសភា ដល់​ចុងខែកក្កដា ឆ្នាំ2018៕