ការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាឪពុកម្តាយលើពិភពលោកសម័យនេះចំណាយពេលវេលាទ្វេដងច្រើនជាង50ឆ្នាំមុន

September 11, 2018​ ម៉ោង 3:00 pm

អាណាព្យាបាលដែលមានជីវភាពគ្រួសារកម្រិតមធ្យម​លើពិភពលោក​ត្រូវបានគេមើលឃើញ​ថាបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការនៅជិតកូន​ច្រើនជាងអាណាព្យាបាលកាលពីជាង 50ឆ្នាំមុន។

យោងតាមការស្រាវជ្រាវ​ពី​ស្ថាប័ន Journal of Marriage and Family ដែលបានធ្វើការដកស្រង់ទិន្នន័យពីប្រទេសធំៗចំនួន11 លើពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថា​ ម្តាយនៅក្នុងឆ្នាំ2012 ចំណាយពេលវេលា ​មើលកូនជាមធ្យម​ 104នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយចំនួននេះច្រើនជាង​ឆ្នាំ1965 ទ្វេដងដែលកាលនោះម្តាយមានពេលនៅជាប់ជាមួយកូនជាមធ្យមត្រឹមតែ 54នាទីប៉ុណ្ណោះ។

ស្របជាមួយគ្នានេះដែរ ក៏មានទិន្នន័យមួយចំនួនទៀតបង្ហាញផងដែរថា ចំពោះឪពុកវិញ បើទោះបីជា​មានការកើនឡើងនូវពេលវេលាដែលនៅជាប់ជាមួយកូន​ក្តីតែចំនួននៅតែតិចជាងម្តាយ។ តាមទិន្នន័យបង្ហាញថា​ជាមធ្យម​ឪពុកនៅក្នុងឆ្នាំ1965 បានចំណាយពេលវេលានៅជាប់ជាមួយកូន ប្រមាណ16នាទីប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយបានកើនឡើងមក​ដល់ប្រមាណជា 59នាទីនៅឆ្នាំ2012។

​ស្ថិតក្នុង​របត់នៃ​គេសង្កេតឃើញថា​ទោះជាចំនួននៃពេលវេលារបស់ម្តាយឪពុកនៅជាមួយកូនផ្ទាល់​ច្រើន​ជាងមុនក្តី តែ​វានៅតែជាគម្លាតមួយ​សម្រាប់​ឪពុកម្តាយនៅក្នុងពិភពលោក។ ក្រៅពីនេះគេក៏បានមើលឃើញផងដែរពីការកើនឡើងនូវ​អ្នកម្តាយដែលទទួលបានការសិក្សាររហូតដល់បញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យ ត្រូវទទួល​នូវការងារជាច្រើន និងមានពេលតិចជាងម្តាយដែលធ្វើការងារធម្មតា។ របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថា នៅឆ្នាំ1965 ទាំងម្តាយដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតមហាវិទ្យាល័យ​ និងម្តាយដែលមិនទទួលបានការសិក្សាដល់មហាវិទ្យាល័យ មានពេលវេលា​មើលថែកូនស្មើគ្នា។ តែ​នៅឆ្នាំ2012 ម្តាយដែល​បានបញ្ចប់ការសិក្សាខ្ពស់ស្ទើរតែទាំងអស់លើកលែងតែម្តាយក្នុង​ប្រទេសបារាំង បានទុកកូន​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌលមើលថែក្មេង​ច្រើនម៉ោងជាងមុន 30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ៕