ការបង្ហាញម៉ូដនាឡិកាម៉ាក G-Shock លេខ 134

August 7, 2019​ ម៉ោង 11:00 am