អេ អឹម ខេ នឹងផ្អាកប្រតិបត្តិការនៅតាមម៉ាស៊ីន ATM និងភ្នាក់ងារជាបណ្ដោះអាសន្ន

December 6, 2018​ ម៉ោង 3:40 pm

អេ អឹម ខេ សូមជូនដំណឹងដល់អតថិជនថា ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទិន្នន័យរបស់សាខាមួយចំនួនទៅប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលថ្មី អេ អឹម ខេ នឹង​ផ្អាកប្រតិបត្តិការនៅតាមម៉ាស៊ីនដាក់/ដកប្រាក់ និងភ្នាក់ងារទាំងអស់ជាបណ្ដោះអាសន្ន ចាប់ពីម៉ោង 10យប់ ថ្ងៃទី07 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 ដល់ម៉ោង 10 ព្រឹកថ្ងៃទី 10 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2018។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 023 22 02 02 ឬ 1800 200 200